Algemene voorwaarden

Laatst herzien: November 2023

De volgende voorwaarden en bepalingen hebben betrekking op de website van TimelinesAI en het product TimelinesAI. Om de website en het product te gebruiken, dient u akkoord te gaan met alle onderstaande verklaringen, zonder bezwaren of wijzigingen aan de voorwaarden of met betrekking tot enige van de operationele regels en beleidslijnen.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u de website en/of het product TimelinesAI opent of gebruikt. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en het beleid van TimelinesAI, mag u de website en het product niet bezoeken of gebruiken.

Abonnementen

TimelinesAI biedt haar service aan via een flexibel abonnementsmodel. Klanten kunnen kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse factureringscyclus, waarbij betalingen verschuldigd zijn bij aanvang van het abonnement en vervolgens op de overeenkomstige datum van elke volgende factureringsperiode. Bij elke verlenging worden de voorwaarden die van kracht waren tijdens de voorgaande periode gehandhaafd, tenzij anderszins herzien door TimelinesAI.

Om een ononderbroken service te garanderen, moeten klanten een geldige en actuele betalingsmethode in hun bestand hebben. Als dit niet gebeurt, wordt het abonnement automatisch beëindigd. Het is noodzakelijk dat klanten nauwkeurige en volledige factureringsinformatie verstrekken. Door het verstrekken van dergelijke informatie, verlenen klanten TimelinesAI de bevoegdheid om abonnementsgelden automatisch te verwerken op de aangegeven intervallen.

Het abonnement blijft actief totdat de klant of TimelinesAI het opzegt. Opzeggen kan op elk moment, met de optie voor de klant om onmiddellijk te verlengen als hij/zij ervoor kiest om de service te hervatten.

Wijzigingen abonnementskosten

TimelinesAI behoudt zich het recht voor om de hoogte van de vergoeding en/of functies en/of beperkingen op elk gewenst moment te wijzigen. De gebruikers worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld en krijgen de keuze om hun abonnement te beëindigen of het product te blijven gebruiken met de nieuwe prijs en/of functies en/of beperkingen van het abonnement.

Terugbetalingen

Tenzij dit wettelijk verplicht is, worden de abonnementskosten niet gerestitueerd.

Rekeningen

Bij het aanmaken van een account moet de gebruiker nauwkeurige en volledige gegevens verstrekken. Als u dit niet doet, overtreedt u de Algemene voorwaarden die hier worden vermeld.

TimelinesAI is niet verantwoordelijk voor het beveiligen van wachtwoorden. De gebruiker mag zijn wachtwoord niet delen met derden. Indien hij/zij dit toch doet, is de gebruiker verantwoordelijk voor verdere schade of verlies. In geval van inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van het account van de klant, moet de gebruiker onmiddellijk het team van TimelinesAI informeren.

De gebruikers stemmen ermee in geen andere accounts te hacken of schade toe te brengen aan het eigendom van TimelinesAI en TimelinesAI als product.

Gegevens ophalenn

Om duidelijkheid en nauwkeurigheid te garanderen met betrekking tot ons beleid voor het bewaren van gegevens, geven we hierbij een overzicht van de specifieke historische toegang die wordt geboden in onze verschillende plannen:

  1. Zakelijke plannen: Abonnees van deze plannen hebben standaard zes maanden toegang tot hun berichtengeschiedenis. Deze periode kan worden aangepast aan de op maat gemaakte vereisten die tijdens het instellen van het abonnement zijn vastgesteld.
  2. Plannen voor gedeelde inbox en massaberichten: Abonnees van dit plan kunnen hun berichtengeschiedenis met elk contact zes maanden bewaren. Dit maakt effectieve historische analyse en continuïteit van communicatiestrategieën over een langere periode mogelijk.
  3. Alle andere plannen: Alle andere standaard abonnementsformules bieden een bewaarperiode van één maand voor de berichtengeschiedenis, zodat gebruikers snel toegang hebben tot recente interacties voor tijdige follow-ups en referentie.

TimelinesAI behoudt zich het recht voor om alle gebruikersgegevens, inclusief maar niet beperkt tot berichtengeschiedenis, te verwijderen na afloop van een betaald abonnement of proefperiode. We verbinden ons ertoe om gegevensbeheerpraktijken te hanteren die de privacy van de gebruiker en de integriteit van de gegevens respecteren. Abonnees wordt aangeraden proactieve maatregelen te nemen om hun berichtengeschiedenis te bewaren, zoals het tijdig vernieuwen van hun abonnement, om ononderbroken toegang te behouden tot hun historische informatie in TimelinesAI.

WhatsApp

TimelinesAI is een onafhankelijk geëxploiteerde dienst die niet wordt onderschreven door of gelieerd is aan WhatsApp of Meta. TimelinesAI is niet verantwoordelijk voor de praktijken en het beleid van WhatsApp.

TimelinesAI is niet verantwoordelijk voor het persoonlijke WhatsApp-account van de gebruiker of de doeleinden waarvoor het product wordt gebruikt. TimelinesAI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in geval van schorsing of beëindiging van het WhatsApp-account van de gebruiker door WhatsApp als gevolg van de activiteiten die de gebruiker uitvoert via TimelinesAI of elders.

Disclaimer

Het gebruik van TimelinesAI is uitsluitend het risico van de gebruiker. TimelinesAI product kan gebruikt worden vanaf elke locatie en op elk moment. TimelinesAI investeert middelen en inspanningen om een hoog niveau van prestatie en betrouwbaarheid te garanderen. TimelinesAI neemt echter geen verantwoordelijkheid voor het feit dat het product op sommige momenten onderbroken of niet beschikbaar is. TimelinesAI zal haar gebruikers informeren in geval van onderhoud aan de website en/of het product tenzij het een noodgeval betreft.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Israëlische rechtssysteem.

Veranderingen

TimelinesAI behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen en/of te vervangen. TimelinesAI zal haar gebruikers informeren over wijzigingen in de voorwaarden en het beleid van TimelinesAI. Zodra de wijzigingen functioneel worden, moeten de gebruikers akkoord gaan met de wijzigingen. Zo niet, dan moeten de gebruikers het gebruik van het product TimelinesAI beëindigen.

Privacybeleid

Voordat u het product gebruikt, moet de gebruiker het Privacybeleid van TimelinesAI lezen en ermee akkoord gaan.